สวพ.มก.จัดอบรมฯ (กลุ่มโครงการวิจัยด้านสัตว์ ประมง และสัตวแพทย์) เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (กลุ่มโครงการวิจัยด้านสัตว์ ประมง และสัตวแพทย์) เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปี 2564 วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โดยมีการนำเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัยดังต่อไปนี้

  • เภสัชจลนศาสตร์ การแพร่กระจายของยา และการตกค้างของยาฟลอเฟนิคอลในปลากะพงขาว โดย อ.ดร.ถิรวัฒน์ รายรัตน์ (ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง)
  • การศึกษาการกระจายตัวของจุลธาตุในหอยทะเลสองฝาโดยการสร้างภาพด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ โดย อ.ดร.ปกรณ์ ตั้งปอง (ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์)
  • ความชุกของโรคติดเชื้อสำคัญในปลาสลิดที่เลี้ยงแบบหนาแน่นในประเทศไทย โดย อ.สพ.ญ.ดร.ธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์ (ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน)
  • การประเมินคุณสมบัติของโปรตีนชนิดซีสตาตินจากพยาธิทริคิเนลลา สไปราลิส ในการรักษาภาวะหอบหืดในหนูเม้าส์ เพื่อพัฒนาการรักษาโรคหอบหืดแนวใหม่ในมนุษย์และสัตว์เลี้ยง โดย อ.สพ.ญ.ดร.นิภา ธรรมสนธิเจริญ (ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์)
  • การศึกษาการเจริญและการตายของเนื้อเยื่อมดลูกสุนัขท้องหลังการให้ยา agiepristoneเพื่อกำหนดผ่าคลอด โดย อ.ชื่นสุมน ลิ้มมานนท์ (ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์)
  • วิวัฒนาการชาติพันธุ์ครัสตาเซียนกลุ่มแอมฟิพอดวงศ์ Talitridaeในประเทศไทย โดย อ.ดร.กรอร วงษ์กำแหง (ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์)
  • อนุกรมวิธานเชิงบูรณาการของจิ้งจกและตุ๊กแก (วงศ์ Gekkonidae) ในระบบนิเวศเขาหินปูนของภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์และประชากร โดย อ.ดร.อรรถพล รุจิราวรรณ  (ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์)
  • การคาดการณ์เวลาตกไข่ด้วยการวัดอุณหภูมิช่องคลอดในกระบือปลัก โดย ดร.สุธิษา มาเจริญ (ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน)