เครื่องตัดข้อตาอ้อยระบบกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องตัดข้อตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถตัดได้ถูกต้องที่ 90.41% จำนวนข้อตาที่ไม่ถูกตัด 8.63% ข้อตาที่ตัดเสีย 0.96% และตัดที่ไม่ใช่ข้อตา 0.55% มีประสิทธิภาพการทำงาน 52.98% มีความสามารถในการตัดอยู่ที่ 635 ข้อ/ชม. สูงกว่าการใช้แรงงานคนที่ตัดได้ 473.3 ข้อตา/ชม. หรือ 34.16% ลดการใช้แรงงานที่มีราคาสูง และขาดแคลนในการตัด ผลงานวิจัยโดย ธนัญกรณ์ ใจผ่อง (นักวิจัย) ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ กองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.034-351397

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A