การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 5 ครั้งที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 5 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องสัมมนาเธียร์เตอร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้น 11 อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน