มหาวิทยาลัยปทุมธานีขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยปทุมธานี เชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อ “การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคมในยุคชีวิตวิถีใหม่ (Economic and Social Survival in New Normal Era) ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และส่งบทความได้ที่ https://conf.ptu.ac.th/ ส่งบทความภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 086-519-0850 E-mail: interproceeding@ptu.ac.th