ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 ขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2564 ณ Event Hall 99-101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดี แก่นักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและสังคมส่วนรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยภายในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากนานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การประชุมเสวนา การบริการให้คำปรึกษา ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน

จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.inventorday.nrct.go.th