สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021-Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 10th ICADA 2021-SSIS) ในหัวข้อหลัก “Stronger Emergence Through Disruption: Chalenge and Opportunity” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22- วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.30 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

ในการนี้ สถาบันฯ ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณณ์เพื่อสำเสนอในการประชุม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icada2021.nida.ac.th หรือสอบถามข้อมูล E-mail: ICADA4papers@gmail.com