สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย วันที่ 25 มีนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยมีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้ 

 

1) ป-3.1(ช)7.11.62/ การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอมีเทนบริสุทธิ์ที่ได้ปุ๋ยพลอยได้จากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย: รศ.วิไล เจียมไชยศรี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-กระบวนหมักไร้อากาศของน้ำเสียฟาร์มสุกรที่ใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีเขียวเพื่อผลิตไบโอมีเทนระดับสูง

-กระบวนการเพิ่มความเข้มข้นมีเทนจากก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในช่องจุลภาคโดยใช้แอมโมเนียจากน้ำเสีย

-การนำกลับแอมโมเนียจากของเสียฟาร์มสุกรเพื่อใช้ในการเกษตรและปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ

2) ป-3.1(ด)7.18.62/ การกำจัดไนโตรเจนจากน้ำเสียที่มีปริมาณบีโอดีต่ำแต่ปริมาณไนโตรเจนสูง(น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดทางชีววิทยาแบบไม่ใช้อากาศ อาทิ น้ำเสียจากกองขยะ)ด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยลไนตริเตชันและอนาม็อกซ์เพื่อนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือใช้ซ้ำ หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3) ป-1.2(ช)97.61/ คาร์บอนไอโซโทปในต้นยางพารา: กุญแจที่นำไปสู่การเชื่อมโยงของกระบวนการการผลิตน้ำยางและสรีรวิทยาของต้นยางพารา ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย: ดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย – ฝรั่งเศส (DORAS-Center) สำนักงานอธิการบดี

-ผลกระทบของการกรีดยางต่อความแปรปรวนของคาร์บอนไอโซโทปในน้ำยางและใบยางพารา

-การติดตามการเคลื่อนย้ายของคาร์บอนในระบบนิเวศยางพารา

– การศึกษาคาร์บอนไอโซโทปในแต่ละส่วนของน้ำยาง

4) ป-3.1(ด)7.10.62/ การพัฒนาเตาผลิตแก๊สชีวมวลแบบเบดคู่โดยใช้เชื้อเพลิงผสมชีวมวล       และถ่านสำหรับให้พลังงานแก่กระบวนการไพโรไลซิสขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรีไซเคิลโลหะ หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ชินธันย์ อารีประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5) ป-3.1(ช)4.62/ การศึกษาการคัดแยกโลหะอันตรายในน้ำด้วยเทคโนโลยีการดูดซับโดยวัสดุนาโน ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย: อ.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        

-การดักจับโลหะหนักด้วยวัสดุนาโนคอมพอสิตโฟมยางธรรมชาติ

-การศึกษาเชิงคอมพิวเตอร์ของการคัดเลือกการดูดซับโลหะอัลคาไลด้วยนาโนเคลย์