โรคไวรัสอุบัติใหม่ ทิลาเปียเลคในลูกปลานิลและปลานิลแดง

โรคไวรัสทิลาเปียเลค เป็นไวรัสอุบัติใหม่ที่เป็นสาเหตุการตายของลูกปลานิลและปลานิลแดงในช่วงหนึ่งเดือนแรก โดยพบว่ามีการแพร่ระบาดทั่วประเทศไทยตามแม่น้ำ แหล่งน้ำที่มีการเลี้ยงปลาอย่างหนาแน่น ซึ่งลักษณะปลาที่มีอาการติดจากทิลาเปียเลค จะมีลักษณะ ว่ายบริเวณผิวน้ำ ตาโปน ท้องบวม และหน้าแดง โดยไวรัสได้เข้าทำลายตับ และอวัยวะภายในจนเสียหายอย่างหนัก จึงต้องมีการเฝ้าระวังโรคทิลาเปียเลคเพื่อลดการแพร่ระบาดในลูกปลานิล ซึ่งงานวิจัยนี้จะนำไปสู่การป้องกันและควบคุมโรคอย่างยั่งยืน ผลงานวิจัยโดยรศ.ดร.น.สพ.วิน สุรเชษฐพงษ์ ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2589-0058

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9