สื่อการเรียนรู้และเทคนิคการวิเคราะห์แหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์อัญมณีไทย

ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านอัญมณีเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นแหล่งพลอย การปรับปรุงคุณภาพพลอย และการค้าพลอย โดยแหล่งกำเนิดพลอยสำคัญ เช่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดตราด และจังหวัดแพร่ เป็นต้น ในปัจจุบันปริมาณสำรองของอัญมณีในประเทศไทยลดลง และทรัพยากรบางส่วนอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน ทำให้การทำเหมืองอัญมณีมีข้อจำกัด หากแต่ยังสามารถพบอัญมณีได้ตามแหล่งสะสมตัวต่างๆ ได้ เช่น บริเวณน้ำตกตาดผามุง จังหวัดแพร่ หรือ บริเวณบ้านบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นต้น

จากศักยภาพพื้นที่แหล่งทรัพยากรอัญมณีดังกล่าว คณะผู้วิจัยเห็นว่า การรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ ด้านการกำเนิดอัญมณีในพื้นที่ ลักษณะเฉพาะของอัญมณีชนิดต่างๆ อัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนข้อมูลความรู้ด้านการนำทรัพยากรอัญมณีไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน มีความสำคัญยิ่ง เพื่อให้เยาวชน นักศึกษา บุคลากรในชุมชน ได้มีความรู้และตระหนักถึงความโดดเด่นของพื้นที่ของตน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้แก่ผู้สนใจโดยทั่วไปได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้จัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Augmented Reality Technology (AR) หรือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม บูรณาการร่วมกับสื่อการเรียนรู้ออนไลน์  จะก่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนต่อไป

ส่วนประกอบหลัก: Infographic ที่สามารถแสดงข้อมูลผ่านระบบ AR (Augmented Reality) เทคโนโลยีสื่อความจริงเสริม โดยสามารถอ่าน รับฟัง และดูภาพเคลื่อนไหวที่จำลองขึ้นเป็นวัตถุเสมือน โดยเข้าถึงข้อมูลผ่าน Application thaigem ในระบบ Android และ iOS ครอบคลุมเนื้อหา การกำเนิดอัญมณี การเกิดแท่งเสาหิน การร่อนพลอย การขุดพลอยในอดีต และการเจียระไน

คุณสมบัติ:  Augmented Reality Technology (AR) หรือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมหรือความเป็นจริงแต่งเติม เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และ โลกเสมือน (virtual world) ที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ  เช่น ภาพกราฟิก วิดีโอ รูปทรงสามมิติ และข้อความ ตัวอักษร ให้ผนวกซ้อนทับกับภาพในโลกจริงที่ปรากฏบนกล้อง

ประกอบด้วย

  1. AR Code หรือตัว Marker ใช้ในการกำหนดตำแหน่งของวัตถุ
  2. Eye หรือ กล้องวิดีโอ กล้องเว็บแคม กล้องโทรศัพท์มือถือ หรือ ตัวจับ Sensor อื่นๆ ใช้มองตำแหน่งของ AR Code แล้วส่งข้อมูลเข้า AR Engine
  3. AR Engine เป็นตัวส่งข้อมูลที่อ่านได้ผ่านเข้าซอฟต์แวร์หรือส่วนประมวลผล เพื่อแสดงเป็นภาพ
  4. Display หรือ จอแสดงผล เพื่อให้เห็นผลข้อมูลที่ AR Engine ส่งมาให้ในรูปแบบของภาพ หรือ วีดีโอ เข้าในอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรืออื่นๆ

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 06-2636-1953

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ผศ.ดร.สมฤดี สาธิตคุณ

 

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย