สำนักงาน ป.ป.ส. เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักงาน ป.ป.ส.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ขอเชิญบุคลากรสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ โดยส่งไปยังกองบรรณาธิการ วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. หรือประสานรายละเอียดที่ คุณอัญชลีพร กำเนิดว้ำ สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส. โทร. 0-2247-0901 – 19 ต่อ 13010 E-mail: anchaleeporns@oncb.go.th