การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมยุค New Normal

ด้วย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคมยุค New Normal” (The 8th NEU National Conference 2021 (NEUNC2021) “Integrated Research and Innovation for the New Normal Society”) ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ อาคาร 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับชาติ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถาบันเครือข่าย จึงขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.conf.neu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564