ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำวารสารวิชาการในชื่อ “วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์”  มีกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรของท่านร่วมส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ ซึ่งบทความที่ได้ลงตีพิมพ์จะได้รับการกลั่งกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น ๆ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jmsr/index