สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564

 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดงศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564 (NSTDA Annual Conference NAC2021) ภายใต้หัวข้อ 30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI Driving BCG Economy for Sustainability) ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่ สวทช. สนับสนุนและดำเนินการผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย การสัมมนาสิชาการเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของ สวทช. และกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน