แอปพลิเคชันสำหรับการจำแนกชนิดของแพลงก์ตอน (Plankton Key)

จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงกลุ่มของแพลงก์ตอนที่เกิดขึ้น ประโยชน์และโทษของแพลงก์ตอนกลุ่ม รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และลดโอกาสการเกิดผลเสียต่อสัตว์น้ำที่เลี้ยง ซึ่งชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำได้ นอกจากจะเป็นอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำ แพลงก์ตอนยังมีประโยชน์ในด้านการรักษาคุณภาพน้ำ ซึ่งแอปพลิเคชัน Plankton key ช่วยให้เกษตรกรและผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถจำแนกกลุ่มหรือชนิดของแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำธรรมชาติ และบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้นได้ และทราบถึงประโยชน์และโทษของแพลงก์ตอนในกลุ่มหรือชนิดดังกล่าวได้ ผลงานวิจัย ผศ.ดร.ไพลิน จิตรชุ่ม และ สุธาทิพย์ คงทน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-9790-9707

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9