ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59