มดชนิดใหม่ของโลก

รศ.ดร. เดชา วิวัฒน์วิทยา ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ดร. วีระวัฒน์ ใจตรง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ Prof. Dr. Seiki Yamane Department of Earth and Environmental Sciences Faculty of Science, Kagoshima University Kagoshima ได้ร่วมกันศึกษาและค้นพบมดชนิดใหม่ของโลก 3 ชนิด ที่รัฐซาบาร์ และเกาะบอร์เนียว ประเทศมาเลเซีย มดทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ (1) Myopias etsukoae (2) Myopias striaticeps และ (3) Myopias suwannaphaki ตามภาพที่ 1-3 ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสาร RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY ฉบับที่ 68 หน้าที่ 608–618 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 (DOI: 10.26107/RBZ-2020-0076:http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:6E7632DF-6461-46E7-9BA6-1959E329821A)

มดในสกุล Myopias มีรายงานการพบครั้งแรกในประเทศศรีลังกา เมื่อปี ค.ศ. 1861 ปัจจุบันมดสกุลนี้มีสมาชิก 43 ชนิด และ 2 ชนิดย่อย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีรายงาน 28 ชนิด ในจำนวนนี้ 4 ชนิด พบที่เกาะบอร์เนียว การค้นพบครั้งนี้นอกเหนือจากความก้าวหน้าทางวิชาการแล้ว ยังแสดงถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานศึกษาทางอนุกรมวิธานมดป่าของ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ กับองค์กรเครือข่ายทั้งภายในประเทศและกับประเทศสมาชิกเรื่องมดของประเทศไทย

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร. เดชา วิวัฒน์วิทยา และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-0176 ต่อ 510 E-mail: ffordew@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th