ข้าวฟ่างหวานพันธุ์สุวรรณสวีตเอ็กตร้า (Suwan Sweet Extra)

ข้าวฟ่างหวาน เป็นธัญพืชที่มีน้ำหวานในลำต้นคล้ายอ้อย โดยน้ำคั้นจากลำต้น นำมาทำเป็นน้ำตาล น้ำเชื่อม หรือหมักเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ เอทานอล สามารถปลูกได้ตลอดปีหากมีการจัดการน้ำที่ดี ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ พ.ค.-ก.ค. และยังทนทานต่อความแห้งแล้ง มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นจึงมีศักยภาพปลูกเป็นพืชพลังงานทดแทนได้ โดยสามารถใช้ผลิตเอทานอลในช่วงที่โรงงานน้ำตาลขาดแคลนอ้อยซึ่งปลูกได้ปีละ 1 ครั้ง

การผลิตข้าวฟ่างหวานพันธุ์ Suwan Sweet Extra

ไถเตรียมดินให้ลึก 15-20 เซนติเมตร ตากดินไว้ 1-2 สัปดาห์ เพื่อกำจัดโรค แมลง และวัชพืช หลังจากนั้นพรวนให้ดินร่วนซุยพร้อมใส่ปุ๋ยรองพื้น (ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ศูนย์วิจัยข้าวโพดและ ข้าวฟ่างแห่งชาติ ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-20-0 อัตรา 25-30 กิโลกรัม/ไร่) การปลูกควรปลูกเป็นแถว โดยใช้ระยะปลูก 50 x 10 เซนติเมตร หรือ 75 x 8 เซนติเมตร (ใช้เมล็ด 1.5-2 กก./ไร่) เมื่ออายุ 10-15 วัน ถอนแยกให้เหลือ 1-2 ต้น/หลุม เมื่อข้าวฟ่างอายุ 21-30 วัน ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 25-30 กิโลกรัม/ไร่) และพูนโคน

การกำจัดวัชพืชอาจใช้สารควบคุมวัชพืช เช่น อาทราซีน 80%WP อัตรา 300-500 กรัม/ไร่ (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ใช้อาทราซีน 80%WP อัตรา 400 กรัม/ไร่) พ่นหลังปลูกทันทีขณะที่ดินมีความชื้นหรืออาจใช้วิธีดายหญ้า 1-2 ครั้ง ตามความจำเป็น

สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ถ้ามีการจัดการน้ำที่ดีและมีน้ำเพียงพอตลอดฤดูปลูก แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

ลักษณะประจำพันธุ์

ความสูงต้น 2.82 เมตร
อายุวันออกดอก 71 วัน
จำนวนใบต่อต้น 13 ใบ
ความยาวก้านรวง 15 เซนติเมตร
ความยาวรวง 21 เซนติเมตร
การเกิดโรคทางใบ 1.5 คะแนน (ต้านทานต่อโรคทางใบได้ปานกลาง ถึง ดี)
ผลผลิตเมล็ดเฉลี่ย 372 กิโลกรัม/ไร่
ผลผลลิตต้นสดที่ลอกกาบใบ 4-6 ตัน/ไร่
น้ำหนัก/1,000 เมล็ด 26-30 กรัม
ลักษณะเมล็ดและเปลือกหุ้ม เมล็ดสีน้ำตาล เปลือกหุ้มเมล็ดสีดำ
ความหวาน 16.5-18.0 องศาบริกซ์ เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 20 วันหลังดอกบาน 50%
ปริมาณน้ำคั้น 46.8 %

การผลิตเป็น Ethanol

น้ำในลำต้นมีความหวานระหว่าง 16-18 องศาบริกซ์ สามารถนำไปหีบน้ำเพื่อนำน้ำมาหมักด้วยยีสต์ ซึ่งจะทำให้ได้เอทานอลโดยตรง โดยลำต้นข้าวฟ่างหวาน 1 ตันผลิตเอทานอลได้ 70 ลิตร หรือ น้ำเชื่อมเข้มข้นที่มีความหวาน 70 องศาบริกซ์ สามารถผลิตเอทานอลได้ 380 ลิตร/ตันของน้ำเชื่อม

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
พัฒนาพันธุ์โดย: อำไพ พรหมณเรศ ดร.ธำรงศิลป โพธิสูง สุธี ระย้าแก้ว สมชาย ปิยพันธวานนท์ และ ถวิล นิลพยัคฆ์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 061-558-5280-1 E-mail: ijsapr@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th