สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย (วันที่ 3 มีนาคม 2564)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัยของคณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มก. และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน วันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีโครงการวิจัยดังนี้

>> สูงวัย 4.0: การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนและสังคมไทย ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย: รศ.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

-การผลักดันการสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุที่ว่างงาน: กลไลส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง

-การสร้างรูปแบบเครือข่ายผู้ประกอบการสูงวัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน

-การพัฒนารูปแบบการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ: การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ

>> การเสริมสร้างสุขภาวะ เครือข่าย และศักยภาพผู้สูงวัยเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืน ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย: ผศ.ชลิตา บัณฑุวงศ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

-เครือข่ายผู้สูงวัยไทย:โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ พลังการมขับเคลื่อนสังคมไทยในทศวรรษหน้า

-ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรของผู้สูงอายุในเขตลุ่มน้ำสงครามและเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร

-ต้นแบบสังคมสูงวัยเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้มีความสุขในยุคดิจิตอล

-การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัยในการจัดการผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

>> การสร้างบันไดลิงอัจริยะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย: รศ.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

-การพัฒนาต้นแบบบันไดลิงอัจฉริยะสำหรับทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไว

-การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนด้วยบันไดลิงอัจฉริยะ

-ผลของบันไดลิงอัจฉริยะที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนพิการทางสายตา

-การพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอลด้วยบันไดลิงอัจฉริยะ

-การพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงด้วยบันไดลิงอัจฉริยะ

-การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของครูประจำการ

-การพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาโกล์บอลด้วยบันไดลิงอัจฉริยะ

>> รูปแบบการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย: อ.นันทวัน เทียนแก้ว ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

-การพัฒนาสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

-การพัฒนาความอยู่ดีกินดีของผู้สูงอายุ:ปลูกเองปรุงเองกินเองขายเอง