ระบบให้น้ำและปุ๋ยแก่พืชผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบให้น้ำและปุ๋ยแก่พืชผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในการทำการเกษตรช่วยลดต้นทุนและแรงงานในการให้น้ำและปุ๋ย
แก่พืช สามารถควบคุมสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถกำหนดปริมาณการให้น้ำและปุ๋ยตามความต้องการน้ำของพืช สามารถตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
การให้น้ำ ผลงานวิจัยโดย รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.09-2782-2259