วช. ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo 2021

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”  ครั้งที่ 16 ขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. 

           ในการนี้ วช. ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษาในหน่วยงานของท่านส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 21 ทั้งในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในกลุ่ม 6 เรื่องดังนี้ 

  1. การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  2. การวิจัยด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคง
  3. การวิจัยด้านการศึกษา
  4. การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
  5. การวิจัยด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น

โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2564