ทีม มก. หนึ่งในคณะทำงานคณะกรรมาธิการคมนาคม “วุฒิสภา” รายงานการแก้ไขปัญหาจราจรในเขต กทม.

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมจันทรา อาคารรัฐสภา ทีมอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานของคณะกรรมาธิการคมนาคม “วุฒิสภา” ได้รับเชิญให้เข้ารายงาน รายงานการพิจารณาศึกษามาตรการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา การบริหารจัดการจราจรโดยใช้ระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ( Intelligent Transport System : ITS) ของคณะกรรมาธิการคมนาคม “วุฒิสภา” เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำเสนอพื้นที่โครงการนำร่อง ITS ด้วยระบบ AI (ปัญญาประดิษฐ์)ใน กทม. ใช้เวลาดำเนินโครงการ 18 เดือน และ นำ model นี้ (ผลงานวิจัย) เผยแพร่ขยายผลสู่เขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ต่อไป