สวพ.มก. ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาพ่วงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน