สวพ.มก ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ.มก. ซึ่งมีผลงานวิจัยดังนี้

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

  • การพัฒนาระบบนำส่งนาโนวัคซีนควบคุมโรคในปลานิลด้วยแร่ดินขาวขนาดนาโน หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  • นวัตกรรมและพันธุวิศวกรรมการผลิตห้องสมุดแอนติบอดีชนิดพิเศษที่มีความหลากหลายสูงด้วยฟาจดิสเพลย์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุดทดสอบและการรักษาโรค ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย: รศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  • การประยุกต์เทคโนโลยีจีโนม เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย: รศ.ดร.สุภาวดี พุ่มพวง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  • การผลิตโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อใช้ในการป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุของการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับฟาร์มเลี้ยง ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย: อ.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

  • ผลของอาหารเสริมพรีไบโอติกต่อไมโครไบโอมและหน้าที่ในลำไส้คนสุขภาพดีด้วยการใช้เมแทจีโนมิกส์ หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.วรรณวิภา วงศ์แสงนาค ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  • การใช้ข้อมูลอันดับเบสในการค้นหาต้นกำเนิดของสุกรในประเทศไทย: การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะพันธุกรรมของสุกรโบราณในแหล่งโบราณคดีภาคเหนือและภาคกลาง หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ภัสสร วรรณพินิจ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  • การสำรวจองค์ประกอบจุลินทรีย์และการประเมินคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของเพี้ยในโคเนื้อ เพื่อการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์โพรไบไอติกที่มีศักยภาพ ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย: รศ.นันทนา สีสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  • การผลิตสารเสริมอาหารสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อนจากจุลินทรีย์ ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย: รศ.นันทนา สีสุข ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์