สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

 

สวรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ดังนี้

แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข

แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

  • โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
  • โปรแกรมที่ 9 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสุขภาพ สังคม และความมั่นคงทุกมิติ

ประกอบด้วยกรอบการวิจัย ดังนี้
1) รองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย
2) ระบบยาและเวชภัณฑ์
3) ระบบกำลังคนด้านสุขภาพ
4) ระบบข้อมูลสาธารณะสุขเชิงบูรณาการ
5) ระบบบริการสุขภาพ
6) ระบบการเงินการคลังสุขภาพ
7) ระบบอภิบาลสุขภาพ
8) ระบบสุขภาพสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
9) เทคโนโลยีทางการแพทย์

แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย

แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

  • โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศในเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)

ประกอบด้วยกรอบการวิจัย ดังนี้
1) โรคมะเร็ง
2) กลุ่มโรคหายาก (Rare disease)
3) โรคไม่ติดต่อ (Non communicable disease)
4) โรคติดเชื้อ (Infectious disease)
5) เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข
คุณณัฐธิดา สุขเรืองรอง โทรศัพท์ 091-6659045, 02-8329273 E-mail: nattida@hsri.or.th
คุณวรางคณา ปุณยธร โทรศัพท์ 02-8329223 E-mail: warangkana@hsri.or.th
แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย
คุณอุไรวรรณ บุญแก้วสุข โทรศัพท์ 02-8329269 E-mail: uraiwan@hsri.or.th
คุณณัฎฐ์นิธิมา แจ้งประจักษ์ โทรศัพท์ 02-8329271 E-mail: nutnitima@hsri.or.th