ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ DPU  International Conference on Business innovation and Social Science 2021

โดยวิทยาลัยนานาชาติจีน วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติขึ้น ชื่องาน DPU  International Conference on Business innovation and Social Science 2021 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ งานประชุมวิชาการแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับชาติ (National Conference) จะเปิดรับผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนในระดับนานาชาติ (International Conference) จะเปิดรับผลงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวผู้สนใจสามารถส่งผลงานและลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.dpu.ac.th/icbis2021 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564