ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีการดำเนินการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9

ด้วยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีการดำเนินการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

คณะกรรมการจัดประชุมวิชากาฯ จึงขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1662