หน่วย บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal)
ประจำปีงบประมาณ 2564  (รอบที่ 2)

แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต:
 แผนงานย่อย เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Component)
 แผนงานย่อย รถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564
(ปิดระบบรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)

  • กรอบโจทย์วิจัยภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action
    1) แผนงานย่อย เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV Component) (Download)
    2) แผนงานย่อย รถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion) (Download)
  • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) (Download)

***ขอให้นักวิจัยศึกษารายละเอียดของกรอบโจทย์วิจัยให้ชัดเจนทุกขั้นตอน
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้อง ชัดเจน
และสอดคล้องกับการพิจารณาของแหล่งทุนฯ**

*** การส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ***
ส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
ที่เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/ โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบพร้อมแนบ
ข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข กำหนด ทั้ง file word และ pdf
ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กำหนดและ upload เข้าระบบ
เพื่อการพิจารณาเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
โทร 02-150-9560-61 (คุณเสาวภา)