สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.) ประกาศรับสมัคร “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564”

อาจารย์รุ่นใหม่ที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุน โปรดศึกษารายละเอียด
ในประกาศเปิดรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 ให้ชัดเจน

และยื่นข้อเสนอโครงการในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) (http://nriis.nrct.go.th/)
ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 ปิดระบบ 16.30 น.

(โดยสถาบันต้นสังกัดต้องรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถะบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ที่อยู่เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2610 5299 – 5331 โทรสาร 2610 5540
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mhesi.rgns@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง