ชุดแพทย์ฉลาด (Smart gown และ Smart scrub suit)

ชุดแพทย์ฉลาด (Smart gown และ Smart scrub suit) ใช้สวมใส่เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้สัมผัสกับเชื้อโรค เลือด สารคัดหลั่งต่างๆ ของผู้ป่วย โดยชุดแพทย์ฉลาด ได้ผ่านการเคลือบเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติให้มีความสมารถในการสะท้อนน้ำและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ในการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการระบาดของ COVID-19

หลักการทำงาน
  • มีความสามารถในการต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ได้แก่ ไททาเนียมไดออกไซด์(Titanium dioxide) และ/หรือ ซิงก์ออกไซด์ (Zinc oxide)
  • มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำโดยการเคลือบสารเคมี ได้แก่ สารประกอบฟลูออโรพอลิเมอร์
Smart gown
Smart Scrub suit
จุดเด่นของผลงาน

การพัฒนาชุดแพทย์ฉลาด เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีสิ่งทอร่วมกับการพัฒนาสูตรน้ำยาเคลือบและกระบวนการเคลือบ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติชุดแพทย์ให้มีสมบัติสะท้อนน้ำและต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ โดยได้ถูกพัฒนาและต่อยอดจากงานวิจัยร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้ผลิต Scrub suit ต้นแบบ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โดยผ่านการทดสอบเชิงปริมาณ Colony forming unit (CFU) ของเชื้อแบคทีเรีย ตามมาตรฐานสากล AATCC 100 เชื้อแบคทีเรียที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ แผลติดเชื้อ ฝี หนอง และ Klebsiella pneumoniae ซึ่งทำให้เกิดโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียและฝีในอวัยวะภายในต่างๆ ผลการทดสอบระบุว่า หลังการสัมผัสกับเชื้อของสิ่งทอที่ผ่านการเคลือบในเวลา 24 ชั่วโมง ปริมาณเชื้อที่พบลดลงไปมากกว่า 99%

สำหรับชุดแพทย์ฉลาดที่ได้ผลิตระหว่างการระบาดของ COVID-19 นี้ ได้ผ่านจากการประเมินการต้านแบคทีเรียและสมบัติสะท้อนน้ำตามมาตรฐานสากล AATCC TM 147 และ AATCC 22 ตามลำดับ โดยพบว่าทั้งก่อนและหลังการซัก 10 ครั้ง ชุดแพทย์ฉลาดมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โดยเกิด Zone of inhibition ในบริเวณรอบชิ้นงานทดสอบ ซึ่งบ่งชี้ว่าบริเวณรอบชิ้นงานปราศจากเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้ ผลการทดสอบได้ระบุว่า หลังการซัก 10 ครั้ง ชุดแพทย์ฉลาดยังคงมีความสามารถในการสะท้อนน้ำบางส่วน

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ. ดร. อรทัย จงประทีป
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 084-645-2900 E-mail: fengotj@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th