แอปพลิเคชั่นสำหรับการสร้างสูตรอาหารสัตว์น้ำ (3Fs)

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ประสบผลสำเร็จต้องมีปัจจัยอยู่ 3 ประการ คือการพันธุ์สัตว์น้ำ อาหาร และการจัดการโดยเฉพาะอาหารเป็นต้นทุนหลักสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หากจะช่วยในการลดต้นทุนอาหารสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำแอปพลิเคชั่นสำหรับการสร้างสูตรอาหารสัตว์น้ำ (3Fs) ช่วยให้เกษตรกรสามารถสร้างสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับวัตถุดิบที่มีอยู่ตามแต่ละพื้นที่ ช่วยให้ต้นทุนการผลิตลดลง เพิ่มมูลค่าจากของเหลือใช้ เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่น และสามารถคำนวณต้นทุนการผลิตอาหารต่อกิโลกรัมได้ สอบถามได้ที่ รศ. เจษฏา อิสเหาะ และนายพุทธสงฆ์ สังข์วรรณ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-9113-4991

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9

 

ผลิตสื่อโดย
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.