การเลี้ยงปลาเทราต์ ปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ในประเทศไทย

ปลาเทราต์ เป็นปลาที่มีลักษณะคล้ายปลาแซลมอน ซึ่งในอนาคตคาดว่าอาจจะเลี้ยงได้เองในเมืองไทย ซึ่งตอนนี้คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการทดลองเลี้ยงปลาเทราต์ในระบบปิด ลักษณะของปลาเทราต์เป็นปลาที่มีเนื้อนุ่ม เนื้อปลามีสีขาว มีลักษณะอ่อนนุ่มเด่นกว่าปลาแซลมอนซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกัน และเป็นที่นิยมในการบริโภคของตลาด หากสามารถเพาะเลี้ยงปลาเทราต์ได้ จะเป็นการลดการนำเข้าของปลาเทราต์ได้อย่างดี ผลงานวิจัยโดย รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ และสุธาทิพย์ คงทน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร.0-2579-2924

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9

 

ผลิตสื่อโดย
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.