หน่วย บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science and Tech Accelerator)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจาปีงบประมาณ 2564
แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก
เพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science and Tech Accelerator)

รัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้และนวัตกรรม ซึ่งหมายความว่าวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises – IDEs) จะต้องกลายมาเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของระบบเศรษฐกิจที่จะทำให้ประเทศไทยออกจาก “กับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง” และมุ่งสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี 2579 ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่ลงทุนทำวิจัยและนวัตกรรมจำนวนไม่มาก เงินลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาครึ่งหนึ่งมาจากบริษัทเพียง 15 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่และเป็นบริษัทต่างชาติ ในขณะที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย ไม่สามารถลงทุนวิจัยและพัฒนาได้เนื่องจากเสียเปรียบในการเข้าถึงตลาด ขาดองค์ความรู้ บุคลากรและแหล่งทุน ในการพัฒนานวัตกรรมให้เท่าทันกับคู่แข่งจากต่างประเทศ ในด้านการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น ประเทศไทยยังประสบปัญหาการนำงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์หรือหุบเขามรณะ (Death valley) ที่แม้ประเทศไทยจะมีงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงลึกมากมาย แต่ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดจนได้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการออกสู่ตลาดได้เท่าที่ควร ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการเร่งผลักดัน และสร้างปัจจัยต่าง ๆ ที่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมเพื่อให้ชิ้นงานวิจัยนั้นได้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ด้วยเหตุนี้การส่งเสริมสนับสนุนแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงลึกด้าน Deep Science and Technology ที่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงที่ต้องใช้เวลาการวิจัยและพัฒนาที่ยาวนานและเข้มข้น ได้ผลวิจัยที่ไม่เหมือนใคร ลอกเลียนแบบได้ยาก เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีสิทธิบัตรคุ้มครอง และผลผลิตที่ได้จากการวิจัยที่เริ่มต้นจากระดับ Technology readiness level (TRL) อย่างน้อยระดับ 3 และเมื่อสิ้นสุดแผนงานสามารถพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์เข้าสู่เชิงพาณิชย์หรือนำไปสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้สูงในตลาดได้ระยะยาวและก่อให้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูง สามารถลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านเทคโนโลยี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐจะต้องสนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์มการบริหารจัดการเพื่อเร่งการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ (Accelerator Platform for Deep Science and Tech Innovation) ซึ่งมีโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเชิงพาณิชย์ เป็นแหล่งฝึกอบรมบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถสร้างธุรกิจได้จากงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือและร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ในการกำหนดโจทย์นวัตกรรมจากความต้องการจริง ตลอดจนสร้างความร่วมมือเพื่อแบ่งปันและต่อยอดองค์ความรู้ระหว่างผู้ประกอบการในห่วงโซ่คุณค่า ในรูปแบบของนวัตกรรมแบบเปิดเพื่อย่นระยะเวลาของการพัฒนานวัตกรรมให้รวดเร็วขึ้น ยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นผู้เล่นที่ส่งผลกระทบสูงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

Download เอกสาร ดังนี้

กรอบโจทย์วิจัย

***ขอให้นักวิจัยศึกษารายละเอียดของกรอบโจทย์วิจัยให้ชัดเจนทุกขั้นตอ
น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้อง ชัดเจน และสอดคล้องกับการพิจารณาของแหล่งทุนฯ**

*** การส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ***
ส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
ที่เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/ โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบพร้อมแนบ
ข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข กำหนด ทั้ง file word และ pdf

ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กำหนดและ upload เข้าระบบ
เพื่อการพิจารณาเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
โทร 02-109-5432 ต่อ 871-874 (คุณกลจิรา) Email: pmuc@nxpo.or.th