สวพ.มก. จัดแสดงนิทรรศการ “ผลงานวิจัยด้านยุทธโธปกรณ์ทางทหาร” ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้นำผลงานวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ทางทหาร นำมาจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 25 มกราคม 2564 ณ หน้าห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์