สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สวก. ได้กำหนดกรอบงานวิจัย และประเด็นวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยต่างๆ โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ระดับประเทศตามนโยบาย อววน. ในโปรแกรมที่ 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ และ 17 การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ จึงได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

1) แผนงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤต

– การพัฒนาระบบการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ โลจิสติกส์ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย สินค้าเกษตรและอาหาร
– การพัฒาระบบการตลาดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรรองรับภาวะวิกฤต

2) แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

– การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น Product Champion จากสมุนไพร / การพัฒนาต่อยอดสมุนไพรไทย Product Champion (กวาวเครือขาว กระชายดำ ขมิ้นชัน บัวบก มะขามป้อม กระชาย พริก ฟ้าทะลายโจร กระเจี๊ยบแดง หญ้าหวาน ว่านหางจระเข้ และไพล) และสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
– การสร้างศักยภาพสมุนไพรไทยที่มีโอกาสเป็น New Product Champion

3) แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ

– การเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ
– ระบบการติดตามและเตือนภัยล่วงหน้า และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศการเกษตร

4) แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน

การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การวิจัยเพื่อการแปรรูป เพิ่มมูลค่า และสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์เศรษฐกิจ
การวิจัยนโยบายและกฎหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

5) แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร

การบริหารจัดการน้ำต้นทุน และระบบการจัดสรรน้ำ
การบริหารจัดการน้ำภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพและผลผลิตทางการเกษตร

6) แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ

– การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ

7) แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร

– การพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร

8) แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย

– ความมั่นคงอาหาร
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
อาหารศึกษา
การบริหารจัดการด้านอาหาร

9) แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศ

อาหารเสริมสุขภาพหรืออาหารฟังก์ชั่น
อาหารทางการแพทย์
อาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทางนวัตกรรม

อย่างไรก็ตาม สวก. กำหนดให้ส่ง hard copy ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ควบคู่กับการ submit ผ่านระบบ
ดังนั้น ขอให้นักวิจัยจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม โดยระบุชื่อ และตำแหน่งให้ถูกต้อง

(นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นำส่ง สวพ.มก. เพื่อเสนอลงนามล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

Download กรอบวิจัยและแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้