ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยว Kwsx5901 พันธุ์ก่อนการค้า

ข้าวโพดข้าวเหนียว ที่เพาะปลูกเพื่อเป็นการค้าภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสม พันธุ์ที่ให้ผลผลิตและคุณภาพดี ยังมีความจำกัดในด้านเมล็ดพันธุ์ และมีราคาค่อนข้างสูง รวมทั้งสายพันธุ์พ่อแม่ที่ใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมยังมีจำกัด โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อเพิ่มคุณภาพการรับประทานและผลผลิตเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี โดยการสนับสนุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการรวบรวมพันธุ์พื้นเมือง

สายพันธุ์ และพันธุ์จากแหล่งต่างๆภายในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นทำการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ทำการปรับปรุงประชากรข้าวโพดข้าวเหนียว สร้างพันธุ์ผสมเปิดที่มีฐานพันธุกรรมกว้าง แล้วสกัดสายพันธุ์อินเบรด (inbred line) สำหรับผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวให้มีความหลากหลายนั้น สามารถปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีคุณภาพการรับประทานดี มีสารต้านอนุมูลอิสระแอนโธไซยานินและโปรวิตามินเอ ซึ่งช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งชนิดเนื้องอก ช่วยเสริมให้ร่างกายต่อต้านเชื้อโรคและสมานแผล เสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ดีขึ้น

ชื่อพันธุ์ : Kwsx5901
วันออกดอก 49 วัน
เก็บเกี่ยว 67 วัน
ผลผลิตฝักสด 1600 กิโลกรัม/ไร่
จำนวนฝัก 7754 ฝัก/ไร่
ต้านทานโรคทางใบ  รสชาติ  เหนียว นุ่ม มีสารต้านอนุมูลอิสระแอนโธไซยานิน และวิตามินเอ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.ชฎามาศ จิตต์เลขา และคณะผู้วิจัย
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 061-558-5280 E-mail: ijscdm@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th