ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยรังสิต

ด้วย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 เรื่อง “Oriental Medicine and Sciences Conference 2021” ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอบทความวิจัย ในวันและเวลาดังกล่าว สามารถส่งผลงานภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ http://www.orientalmedicineconference.com/