สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยสำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร มีควาามประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยภายใต้ 2 หัวข้อเรื่องต่อไปนี้คือ 1) การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญไทย และ 2) หลักนิติธรรมกับการใช้อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา http://library2.Parliament.go.th/library/res-dev.html และสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564