สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
จำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000 บาท เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยทางการศึกษา และนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครขอรับทุน ฯ โปรดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนดังกล่าว มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 เพื่อดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งจากหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับแนบเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน ตามเงื่อนไขที่แหล่งทุนกำหนดต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่:    http://www.bangkok.go.th/bangkokeducation