วช. ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล “ISC Awards 2021”

ด้วย สภาวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Science Council: ISC) จัดให้มีโครงการรางวัล “ISC Award 2021” ขึ้นเป็นปีแรก เพื่อยกย่องผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยแบบสหวิทยาการในระดับสากล การพัฒนาวิชาการในสาขาต่างๆ ให้เป็นสาธารณสมบัติ (Public domain) และการสร้างสรรค์การศึกษาสิ่งใหม่ๆ โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 5 ประเภท

  1. Science for Sustainability Award สำหรับผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้วิธีการแบบสหวิทยาการ
  2. Science-for-Policy Award สำหรับผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในการกรตุ้น สนับสนุน หรือสื่อสารเกี่ยวกับการวิจัยในสาขาต่างๆ ในระดับนานาชาติและการให้ทุนเกี่ยวกับความท้าทายด้านนโยบายระหว่างประเทศ
  3. Policy-for-Science Award สำหรับผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในการพัฒนาระบบที่ทำให้วิชาการในสาขาต่างๆ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนกันในระดับสากล
  4. Scientific Freedom and Responsibility Award สำหรับผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในการปกป้องและส่งเสริมการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ที่เสรีและมีความรับผิดชอบ
  5. Early Career Scientist Award สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา มาแล้วไม่เกิน 10 ปี ที่มีผลงานยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศและภายในภูมิภาค

ในการนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะสมาชิกประเภท Full member ของ ISC ในนามประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยให้หน่วยงานเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลๆ 1 คน ตามแบบ Nomination Form พร้อมหนังสือนำส่งถึง วช. ทางอีเมล oia@nrct.go.th หรือ โทรสาร -2561-3049 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564