ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพีมพ์และเผยแพร่ในวารสารประจำปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2564) หากบทความใดผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการจะได้รับค่าสนับสนุนผลงาน จำนวน 1,000 บาท ต่อ 1 เรื่อง ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ huso.vru.ac.th