ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564

ด้วยมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” และ “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี 2564 โดยแนบแบบฟอร์มการขอเสนอชื่อที่แนบมานี้ ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.promotion-scitec.or.th หมดเขตส่งภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  โดยจัดส่งมาที่ศาสตราจารย์ดร.จำรัส  ลิ้มตระกูล ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม