ต้นแบบชุดครอบเตียงคนไข้ พร้อมชุดดูดอากาศ

สำหรับโรงพยาบาลที่ไม่มีห้องพักผู้ป่วยที่มีการแพร่เชื้อทางอากาศ การรักษาผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อบุคลากรทางการแพทย์มาก ดังนั้นต้นแบบชุดครอบเตียงคนไข้พร้อมชุดกรองดูดอากาสที่มีการแพร่เชื้อจากคนไข้ที่พักอยู่จึงมีความจำเป็นเพื่อลดอัตราเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ได้มาก

การออกแบบชุดครอบเตียงคนไข้พร้อมชุดกรองดูดอากาศ โดยการดูดอากาศให้ไหลจากบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านมาทางคนไข้ที่นอนอยู่และผ่านกรองอากาศก่อนปล่อยออกสู่อากาศ โดยนำไปติดตั้งที่หัวเตียงคนไข้ในห้องที่ไม่ใช่ห้องความดันลบ เพื่อดูดอากาศจากคนไข้ผ่านกรองอากาศก่อนที่จะระบายออกสู่บรรยากาศ นอกจากนี้ในการออกแบบจะทำชุดหัวดูด ที่นำไปใช้กับทันตแพทย์ด้วย เพื่อดูดเอาเชื้อที่อาจจะหลุดออกมาจากคนไข้ในขณะทำฟันได้อีกด้วย

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์1 และ อ.นพ. เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ 2
1ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 081-803-5716 E-mail: fengchi@ku.ac.th
2ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th