สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และคณะวนศาสตร์ มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2564 ดังนี้

5  มกราคม 2564 

  • การพัฒนาวิธีการแปลงเพศปลานิล โดยใช้ตัวยับยั้งเอนไซม์ aromatase ชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • การใช้ประโยชน์ของสารสกัดสมุนไพร เพื่อกำจัดเมทาเซอร์คาเรียในปลาน้ำจืด หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.วัชรียา ภูรีวิโรจน์กุล ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6 มกราคม 2564

  • การใช้สังคมสัตว์ข้อปล้องในดินและการย่อยสลายในการประเมินสุขภาพ สวนป่าบริเวณโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสน ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • การเติบโต ผลผลิตและสมบัติดินของสวนป่าไม้โตเร็วผสมที่ปลูกในพื้นที่เสื่อมโทรม สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการวิจัย: นายเจษฎา วงศ์พรหม สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ ในป่าดิบเขาฟื้นฟูดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย: รศ.ดร.ดอกรัก มารอด ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หากท่านใดสนใจงานวิจัย หรือรายละเอียดเพื่อเป็นความรู้ สามารถติดอาจารย์ นักวิจัยได้ที่ภาควิชาดังกล่าว