สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
ภายใต้กรอบการวิจัย การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่
ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)

นักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2564
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ที่ http://www.nriis.nrct.go.th
ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
(ปิดระบบ 23.59 น.)

อย่างไรก็ตาม สวก. กำหนดให้ส่ง hard copy ควบคู่กับการ submit ผ่านระบบ
ดังนั้น ขอให้นักวิจัยจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม โดยระบุชื่อ และตำแหน่งให้ถูกต้อง

(รองศาสตราจารย์ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นำส่ง สวพ.มก. เพื่อเสนอลงนามล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
Download กรอบวิจัยและแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ลิงค์
https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7357