สวพ.มก. จัดแสดงนิทรรศการผลงานรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม มก. ปี 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแสดงนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ หน้าห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์