ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยหัวข้อเรื่อง ประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนแก่นักวิจัย ในหัวข้อโครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร เพื่อขอรับทุนจาก สกว. ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2556 โดยนำส่งมายัง พลตำรวจตรี ดร. อดุลย์ ณรงศักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประสานงานโครงการ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาของ สกว. พิจารณาต่อไป