เครื่องปอกผิวมะกรูด

เครื่องปอกผิวมะกรูด เป็นเครื่องผลิตขึ้นมาเพื่อปอกผลผลิตที่มีลักษณะบาง โดยใช้ใบมีดที่สามารถปรับระดับความหนาบางของการปอกผิว สามารถปอกผิวมะกรูด ได้ 1กิโลกรัม ภายใน 1 นาที ง่ายต่อการใช้งานประหยัดทั้งเวลา และลดการใช้แรงงาน สามารถสอบถามได้ที่ อาจารย์ธิติพงษ์ โพธิสุทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1803-5716

 

 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ : วนิดา รัตตมณี วิทวัส ยุทธโกศา
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทร. 0-2940-7497