วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2565 (FY2022)
ในขอบข่ายการวิจัยเพื่อสุขภาพ (Health Research) ในประเด็นเรื่อง “โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)”

ลงทะเบียนข้อเสนอโครงการที่ระบบ NRIIS (https://nriis.nrct.go.th/)
ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 29 มีนาคม 2564

ศึกษารายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์ฯ และแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ลิงค์

https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6350