บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 16 แผนงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงานให้ทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
โปรแกรม โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย
หัวข้อการสนับสนุน

  1. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับกับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับ Organizational Bridging Fund : S&T
  2. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Organizational Bridging Fund : SHA
  3. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับ Network Strengthening Fund : S&T
  4. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวืิจัยนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Network Strengthening Fund : SHA
  5. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับ Partnership Initiative FundFund: S&T
  6. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ Partnership Initiative FundFund: SHA

• หัวข้อที่ 1 – 4 ช่วงเปิดรับ 16 ธันวาคม 2563 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 ปิดระบบเวลา 16.30 น.
• หัวข้อที่ 5 – 6 ช่วงเปิดรับ 16 ธันวาคม 2563 – 18 มีนาคม 2564 ปิดระบบเวลา 16.30 น.

เนื่องด้วย สถาบันต้นสังกัดจะต้องคลิกรับรองข้อเสนอโครงการผ่านระบบในวัน/เวลาเดียวกันกับการปิดระบบ
ดังนั้น ขอให้นักวิจัยทุกท่านที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนฯ โปรด submit proposal อย่างช้าที่สุด
หัวข้อที่ 1-4 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
หัวข้อที่ 5-6 ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564
**หากเสนอมาในวันสุดท้ายของวันปิดระบบ หน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการคลิกรับรอง**


ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • https://www.nxpo.or.th/B/
  • https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6348