ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยฯ ขอเชิญนิสิตเสนอโครงงานปัญหาพิเศษฯ

โครงการการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
ดำเนินงานภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อพ.สธ.-มก.)
ปีงบประมาณ 2564

ผู้ดำเนินโครงการ

     ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ   อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตปริญญาตรี ที่ทำโครงงาน หรือ ปัญหาพิเศษ ในทุกวิทยาเขต

 ชุมชนที่ร่วมดำเนินงานหรือได้รับประโยชน์จากโครงการ

     ชุมชนภูมิลำเนาของนิสิต
พื้นที่ศึกษาในวิทยาเขต หรือพื้นที่เป้าหมายของโครงการ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี ในการศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการทำโครงงานหรือปัญหาพิเศษ
 3. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับนิสิตในการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ทุนสนับสนุน

          ทุนละ 5,000 บาท ต่อนิสิต 1 คน (1 โครงงาน)

ข้อกำหนดการคัดเลือกโครงงานหรือปัญหาพิเศษ

 1. โครงงานหรือปัญหาพิเศษ สามารถสนองพระราชดำริตามแนวทางกิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อย่างน้อย 1 กิจกรรม ตังนี้
 • กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
 • กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร
 • กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
 • กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
 • กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
 • กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
 • กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
 • กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

 

 1. ส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ email: psic@ku.ac.th
 2. โครงงานหรือปัญหาพิเศษ ต้องสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 และส่งรายงาน ภายใน วันที่ 1 กันยายน 2564
  • ส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์เป็นเอกสาร 1 ชุดพร้อมไฟล์ในรูป MS Word และ PDF
  • ส่งคลิปวีดีโอ สรุปผลงาน ความยาวไม่เกิน 5 นาที
  • ส่งไฟล์อินโฟกราฟิกแสดงผลงาน 1 หน้า
 3. สามารถนำเสนอผลงานในการสัมมนา อพ.สธ.-มก. ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ทุนละ 5,000 บาท เบิกจ่ายครั้งเดียวเมื่อส่งผลงาน โดยนิสิตหรืออาจารย์ที่ปรึกษาสำรองค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไปก่อน